Etiket arşivi: 2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

 

S-1) Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bir bilim değildir?
A) Epigrafi B) Paleografya C) Fizik
D) Kimya E) Coğrafya

S-2) Maden Devri insanları önce bakır, sonra tunç, daha sonra da demir devrini yaşamıştır.
Devirlerin bu sıraya göre yaşanması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) İklim koşullarının değiştiğinin
B) Giderek daha dayanıklı araçların yapıldığının
C) İnsanların dağınık halde yaşadığının
D) Madenlerin aynı zamanda bulunduğunun
E) Yazının geç bulunduğunun

S-3) Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Ticarette değiş-tokuş usulünü kullandıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıkların
D) Barış içinde yaşadıklarının
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

S-4) Hititlerde Kralın eşine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tavananna B) Teişeba C) Hattuşili
D) Kybele E) Arinn
a

S-5) Mısır’da hayatın ölümden sonra da devam edeceği inancı, aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkıda bulunmamıştır?
A) Biyoloji B) Tıp C) Eczacılık
D) Astronomi E) Mumyalama sanatı

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir?
A) Nüfus artışı
B) Kavimler Göçü’nün başlaması
C) Kuraklık
D) İç mücadeleler
E) Hayvan hastalıkları

S-7) Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerle ilgili bir özellik değildir?
A) Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
B) Türkçe yazılı ilk eserleri bırakmışlardır.
C) Matbaa ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir.
D) Kurucusu Bumin Kağan’dır.
E) Çinliler ile mücadele etmişlerdir.

S-8) Mete Han ordusunu on, yüz, bin on bin kişilik bölümlere ayırıyordu. Bu nedenle bu uygulamaya “onlu sistem” denmişitr.
Bu bilgiye dayanarak Türkler ile ilgili;
I.Ulusal benliklerini korumuşlardır
II. Askeri alanda başarı göstermişlerdir.
III. Ticaret yollarının önemini kavramışlardır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) I ve II E) II ve III

S-9) Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Parayı kullanan ilk Türk devletidir?
A) Hazarlar B) Kıpçaklar C) Sabirler
D) Macarlar E) Türgişler

S-10) Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türk devletlerinin içişlerine karışmasını kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Türk devletlerinin Çin’e akınlar düzenlemeleri
B) Türklerin göçebe olarak yaşamaları
C) Türk devletlerinin Çin’deki hanedan kavgalarına karışmalrı
D) Türk hükümdarlarının Çinli prenseslerle evlenmeleri
E) Türklerin ipek yoluna egemen olmaları

S-11) Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya Hun B) Göktürk C)Uygur
D) Hazar E) Avrupa Hunları

S-12) Aşağıdakilerden hangisi Türk kavimlerinden birisi değildir?
A) Vandallar B) Karluklar C) Peçenekler
D) Uzlar E) Sabirler

S-13) I. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
III. Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması
Yukarıdakilerden hangileri “kut inancının” sonuçları arasında gösterilebilir?
A) yalnız I B) yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

S-14) İlk Türk devletlerinde ülke doğu-batı, sağ-sol şeklinde ikili teşkilata göre yönetilmiştir. Bu durum aşağıdaki olumsuz durumlardan hangisine sebep olabilir?
A) Doğunun daha iyi yönetilmesine
B) Batıya fazla önem verilmemesine
C) Çin saldırılarına
D) Ülkenin ikiye bölünmesine
E) İpek yolunun elden çıkmasına

S-15) Türkler ölen kişileri mezarlara özel eşyaları ile birlikte gömmüşlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Ölüye saygı duyduklarının
B) Ölen kişinin cennete gittiğine inandıklarının
C) Sihir ve büyüye inandıklarının
D) Asimile olduklarının
E) Ahirete inandıklarının

S-16) Orhun Abidelerinde “açları doyurduk, üstsüzü giydirdik, yoksulu zenginleştirdik…” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Bu durum Göktürklerin hangi devlet anlayışını benimsediklerini gösterir?
A) Sosyal devlet B) Hukuk devleti C) Laik devlet
D) Milliyetçi devlet E) İnkılapçı devlet.

S-17) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin inandığı dinlerden birisi değildir?
A) Şamanizm B) Toteizm C) Maniheizm
D) Mecusilik E) Hrıstiyanlık

S-18) Aşağıdaki destan ve ait olduğu millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ergenekon = Göktürkler
B) Göç Destanı = Uygurlar
C) Yaradılış Destanı = Karluklar
D) Şu Destanı = İskitler
E) Türeyiş Destanı = Uygurlar

S-19) Karabalgasun Yazıtları aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
A) Asya Hun B) Uygur C) Göktürk
D) Avrupa Hun E) Akhun

S-20) I. Halkın Kuralları
II. Kurultay kararları
III.Hükümdarın emirleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri “töre”nin kaynaklarındandır.
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

 

2013 2014 9. Sınıf Tarih 1.dönem 2.yazılı Soru ve Cevapları

2013 2014 9. Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

 

1. İslamiyet'in kabul edilmesiyle Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların geleneklerinde birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?

A) Kan davası
B) Kabe'nin kutsallığı
C) Kabilecilik anlayışı
D) Kölelik anlayışı
E) Kadının toplumdaki yeri

2. Mekke'de baskıların artması üzerine Medine'ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkanı elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonucunda meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Muhacir ile Ensar kardeş ilan edildi.
B) İslâm devleti kuruldu.
C) Vatandaşlık antlaşması yapıldı.
D) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi.
E) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkanı buldular.

3. Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslâm tarihinde "Dört Halife Devri" başlamıştır. :
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin en önemli özelliğidir?

A) Devlet başkanlarının seçimle belirlenmesi
B) İlk İslâm parasının bastırılması
C) Talas Savaşı'nın kazanılması
D) Mekke'den Medine'ye hicretin gerçekleşmesi
E) Halifeliğin saltanata dönüşmesi

4. Hz. Ebubekir, ölümünden sonra yerine Hz. Ömer'in halife olmasını tavsiye etmiştir.
Bu durum Hz. Ebubekir'in ölümünden sonra aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını engellemiştir?

A) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin oluşmasını
B) Halife seçiminde doğabilecek iç karışıklıkları
C) Komşu devletlerle mücadelelerin artmasını
D) İslam kültürünün özelliğini yitirmesini
E) Dört Halife döneminin uzun sürmesini

5. Bizans ve Sasani uygarlıklarının aşağıdaki alanlardan hangisinde İslam uygarlığını etkilediği söylenemez?

A) Mimari
B) İdari
C) Dînî
D) Mali
E) Siyasi

6. Hz. Ömer zamanında vilayetlere valilerin yanında adalet işlerine bakacak kadılar tayin edilmiştir.
Bununla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) Din eğitimi düzenlenmiştir.
B) Askeri alanda düzenleme yapılmıştır.
C) Ekonomi düzenlenmiştir.
D) İsyanların çıkması önlenmiştir.
E) Yargı ve yönetim ayrılmıştır.

7.
I. Sıffin Savaşı
II. Hakem Olayı
III. Kerbela Olayı
Bu gelişmelerin İslam dünyası açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dört Halife Devri'nde gerçekleşmesi
B) Ülkenin eyaletlere bölünmesi
C) Müslümanlar arasında ayrılıkların ortaya çıkması
D) Muhafız teşkilatının kurulması
E) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanması

8. Hz. Muhammed'den sonra İslam Devleti'nin gücünü sarsan önemli gelişmeler olmuştur.
Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

İlk karışıklıklar – İlk ayrılıklar – Kesin ayrılıklar
A) Hz. Osman – Hz.Ali – Abbasiler
B) Hz. Ebu Bekir – Hz.Osman – Abbasiler
C) Hz. Ömer – Hz.Osman – Emeviler
D) Hz. Ömer – Hz. Osman – Hz. Ali
E) Hz. Osman – Hz. Ali – Emeviler

9. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nde sınırların genişlemesiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması
D) Divan teşkilatının kurulması
E) Tevaif – i Mülûk devletlerinin kurulması

10. Emeviler dönemine ait idari alandaki gelişmelerden hangisi bu dönemi "Dört Halife Dönemi" nden ayırmaktadır?

A) Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi
B) İlk İslam parasının bastırılması
C) Donanmaya önem verilmesi
D) Hilafetin saltanata dönüştürülmesi
E) Mekke'nin kutsal sayılması

11. Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehit edilmesi sonucunda Emeviler Dönemi'nde halifelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır?

A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Divan teşkilatının kurulması
C) Muhafız teşkilatının kurulması
D) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
E) Emir-ül Ümeraların yetkilerinin artırılması

12.
- Ortaçağ'da Abbasiler Eski Yunan'dan, Hint'ten İran'dan süzülüp gelen insanlığın ortak ilim, kültür ve medeniyet değerlerinin temel taşları olan eserleri Arapça'ya çevirdiler. Endülüs'te yetişen İslam alimlerinin Hıristiyan öğrencileri bu bilgileri kendi ülkelerine aktardılar.
- Haçlı Seferleri iki toplumun birbirini daha yakından tanımasına neden oldu. Böylece tıp, matematik, astronomi, felsefe, kimya gibi İslam dünyasının bilgi birikimi Avrupa'ya taşındı.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Abbasiler bilimsel gelişmeye önem vermişlerdir.
B) İslam dünyasının bilgi birikimi bugünün Avrupa'sındaki bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır.
C) İslam dünyası Hıristiyan dünyasının gelişmesini hızlandırmıştır.
D) Ortaçağ'da İslam dünyası Avrupa'nın gerisinde kalmıştır.
E) Her iki kültürün kaynaşmasında Abbasiler öncülük yapmışlardır.

13. Emeviler zamanında uygulanan milliyetçi politikalar Orta Asya'nın İslamlaşmasını olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu durumun doğal sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İslâmiyetin Türkler arasında yayılması
B) Çin'in Orta Asya'ya hakim olması
C) Müslümanların Maveraünnehir'den çıkarılmaları
D) Orta Asya'nın İslamlaşmasının gecikmesi
E) Baharat yolunun kısa sürede Arapların eline geçmesi

14. Dört Halife Dönemi'nde halifeler seçim yoluyla belirlenirken daha sonraki dönemlerde bu uygulama göz ardı edilmiştir.
Buna göre, Emevi ve Abbasi dönemlerini "Dört Halife Dönemi" nden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat anlayışı
B) Fetih politikası
C) Hukuk sistemi
D) Askeri teşkilat
E) Halifenin belirlenmesi

15. Arap Yarımadasındaki Hicaz bölgesinin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arap Yarımadası'nın en kalabalık yeri olması
B) Dini ve ticari bir merkez olması
C) Arap Yarımadası'nın ortasında bulunması
D) İklimin yaşam şartlarına daha uygun olması
E) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması

16.
I. İlk İslam parasının basılması
II. Arapça'nın resmi dil olması
III. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması
Yukarıdaki olaylar hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Abbasiler
B) Emeviler
C) Dört Halife Devri
D) Endülüs Emevileri
E) Selçuklular

17. Mekkeli müşrikler İslamiyet'e karşı çıkmışlar ve Müslümanlara eziyet ederek, onların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine neden olmuşlardır. Hicret'ten sonra da Müslümanları tamamen yok etmek amacıyla saldırılarını sürdürmüşlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin ulaşmak istedikleri temel amaçtır?

A) Müslümanları Mekke'den çıkarmak
B) Arap kültürünü korumak
C) Ekonomik çıkarlarını korumak
D) İslamiyeti ortadan kaldırmak
E) Yahudiler ile işbirliği yapmak

18. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler zamanında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Hilafetin Memlüklere geçmesi
B) İstanbul'un kuşatılması
C) İslâm mimarisinin gelişmesi
D) Kuzey Afrika ve İspanya'nın fethi
E) Şam'ın başkent olması

19.İslam’dan önce Arabistan’da:

     1. Ticaretin geçim kaynağı olması,

     2. Kabe’nin kutsal olması,

     3. Halkın sınıflara ayrılmış olması

     4. Putlara tapılması

     Yukarıdaki maddelerden hangileri Arapların İslamiyet’e girmelerini kolaylaştırmıştır?


}A)     1-2


B)     2-3


C)      1-3


D)     2-4


}E)      3-4

 

20. Müslümanlar Mekke’ deki baskılardan dolayı Medine’ye göç ettiler, devlet kurdular. Hicretten sonra Müslümanların sayısı hızla arttı.

 

 Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılmaz?

 

   A) Müslümanlar baskıdan kurtulmak için göç etmişlerdir.

   B) Müslümanlar hicretten sonra siyasi bir güç haline gelmişlerdir.

   C) Hicretten sonra İslamiyet hızla yayılmıştır

   D) Mekkeliler hukuken Müslümanları tanımıştır.

   E) Hicret, İslam tarihinde önemli bir olaydır.

 

 

21. İslamiyet’ten önce Araplar haram aylarında savaşmazlardı. Mekke’yi ziyaret ederler, panayır kurarlar, burada ticaret yaparlardı. Şiir yarışmaları düzenlenir, en güzel şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı.

  Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?

 


A)     Mekke’nin kutsal bir şehir olduğu.


B)     Ticaretin önemli bir geçim kaynağı olduğu.


C)   Arapların şiire önem verdiği.


D)     Haram aylarında Arapların savaşmadığı.


E)      Araplar arasında siyasi birlik olduğu.

 

22.  1. Yalancı peygamberlerle ve zekât vermeyen kabilelerle mücadele edilmesi.

       2. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması.

       3. Kıbrıs’ın fethi

       4. Adliye teşkilatının kurulması

Dört Halife dönemindeki yukarıdaki uygulamalardan hangisi devlet otoritesini güçlendirmeye yöneliktir?

 


A)     1–2


B)      2–3


C)      1–3


D)     1–2–3


E)      1–4

 

23. Abbasiler döneminde, Avrupalıların Arapçadan yaptığı tercümeler bilim alanında ilerlemelerinde önemli rol oynamıştır.

 Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki bilgilerin hangisine varılamaz?

 

A) Abbasiler bilim, düşünce alanında gelişmiştir.

B) Abbasilerde özgür düşünce ortamı yoktur.

C) Avrupalılar Abbasilerin eselerinden yararlanmıştır.

D) Helenistik çağda bilimsel eserler yazılmıştır.

E) Abbasiler döneminde çok sayıda kitap yazılmıştır.

 

24. İslam tarihinde dört halife döneminden sonra Emevi ve Abbasiler de olduğu gibi hanedan isminin kullanılmasının sebebi nedir?

 

A) Emeviler ile Abbasiler arasında mücadele olması.

B) Emevilerin kendilerine diğer topluluklardan üstün görmeleri.

C) Abbasilerin kültür alanında ilerlemiş olması.

D) Halifeliğin saltanat haline dönüşmesi.

E) Abbasilerin Emeviler’e son vermesi.

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret'ten sonra Medine'de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?

A) Kervan ticaretini sürdürmeleri

B) Medinelilere karsı Uhud Savası’nı yapmaları

C) Müslümanlara karsı baskılarını artırmaları

D) Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları

E) Hz.Muhammed'le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları

 

26. Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karsı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur,


Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

 

A) Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine

B) Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna

C) Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına

D) Askerliğin meslek haline getirildiğine

E) Askeri ve siyasi islerin birbirinden ayrıldığına

 

27. Hz.Ebubekir döneminde,

-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,

-İç ayaklanmalar bastırılmış,

-Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden Müslüman olmaları sağlanmıştır.

Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

A) Ayaklanmaların ekonomik nedenlerden çıktığının

B) Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin

C) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının

D) Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğunun

E) Arap kabileleri arasında göçebe hayatin yaygınlaştığının

 

28.Hz.Muhammed döneminde, İslamiyet’i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi İslam Devleti’nin kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?

A)Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi                                         B)İslam Devleti’nin ekonomik yönden güçlü olması                                                                     C)Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması                                                                 D)İslamiyet'te ayrılıkların başlaması                                                                                      E)Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi   

 

29. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüşlerdir.

Emeniler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına

B) Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılmasına

C) Kur’un nüshalarının eyaletlere gönderilmesine

D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yasamasına

E) Siyasi kargaşaların başlamasına

 

30. Yeni bir felsefi görüsü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammed’de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karsılaşmıştır.

Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur.

B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur.

C) Dinde, düşüncede ve yönetimde eski uygulamalar geçerlidir.

D)insan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır.

E)Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.

CEVAPLAR:

1-B 2-D 3-E 4-B 5-C 6-E 7-C 8-E 9-E 10-D 11-C 12-D 13-D 14-E 15-B 16-B 17-D 18-A 19-B 20-D 21-E 22-E 23-B 24-D 25-A 26-B 27-C 28-A 29-E 30-A

 

9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Örnek Soruları

9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Örnek Soruları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.


I.BÖLÜM
Aşağıdaki ifadelerin doğru yada yanlış olduklarını parantez içinde D veya Y
olarak  belirtiniz.(7×2=14 puan)
Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D),  yanlış İse (Y) koyunuz.
1- Tarih bilimi geçmişteki olayları yer ve zaman belirterek incelemelidir. (     )
2- Tarihi devirler Hz. İsa’nın doğumu ile başlar. (     )
3- Konya-Çatalhöyük, Anadolu’da  Orta Taş Devri için önemli bir yerleşim merkezidir .(      )
4-Toplanan bilgilerin doğru olup olmadığının araştırılması-
na  “tasnif ” adı verilir.(      )
5-Eski Taş (Paleolitik) Çağ buzları erimeye başladığı ve dönemin sonlarına doğru ateşin bulunduğu çağdır.(    )
6-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan yararlanılır. (   )
7-1453 yılı XIII .yüzyıldır(   )
II.BÖLÜM
Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız.(6×3=18 puan)
8-Tarih biliminin yönteminde elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığı  .. ………………… aşamasında kontrol edilir.
9- Olayların  sonuçlarına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  uzun  süreli  gelişmelere…………………..denir.
10- Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi………………
 11- İlk tarih yazıcılığına  ……………………başlatmıştır.              
12-Yakınçağ tarihi, Fetret Devri,15. yy Tarihi, Fatih devri tarihin………………………göre sınıflandırılmasıdır.
13- Zamanı  Aylara , Günlere, Yıllara  bölen  sistemlere  …………………..denir.

III.BÖLÜM
Aşağıdaki soruları alttaki boşluklara cevaplayınız
14-Tarih kavramını tanımlayınız(5 puan

 15-Tarih bilimini diğer bilimlerden ayıran en önemli özelliği nedir?(5puan)

16-Tarihi kaynak nedir ? Yazılı kaynaklara beş tane örnek veriniz(10 puan)

    
 17- Eski Taş (Paleolitik) devir özelliklerini maddeler halinde sıralayınız?(10puan)


IV.BÖLÜM(5×2= 10 puan)
18- “ Araştırma yapan bir Tarihçi Çin Tarihi ile ilgili olarak sırasıyla; eski yazıyı okumak,kazılar yapmak,Çin dilini incelemek ve resmi yazışmaları incelemek istemektedir.”Bu Tarihçi tarihe yardımcı bilim dallarından sırasıyla hangilerini  kullanmalıdır?

19-“Hun Devleti,hayvancılığa elverişli bozkırlarda kurul -muştur.Tarıma uygun toprakların azlığı nedeniyle ekono -minin temeli hayvancılığa dayanır. İklim ve arazi şartlarından dolayı genellikle at, koyun, sığır, deve gibi hayvanlar yetiştirmişlerdir.”
(Türkler Ansiklopedisi,C.2,s.874)
Yukarıdaki paragraf hangi tür kaynaktan alınmıştır?Ve tarihin faydalandığı hangi bilimden yararlanılmıştır?

V.BÖLÜM(7×4=28 puan)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız .
20-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin bugüne kadar kullandıkları takvimlerden biri değildir?

A.   Hicri Takvim
B.   12 Hayvanlı Türk Takvimi
C.   Güneş Takvimi
D.   Rumi Takvim
E.   Miladi Takvim

21-Mezopotamya tarihi üzerine çalışan tarihçiler, bu medeniyeti kuranların “yuvarlak kafalı, esmer tenli ve orta boylu insanlar olup, Orta Asya’dan geldiklerini” söylemişlerdir Bu tarihçilerin  yukarıda  belirtilen hükme, aşağıdakilerden hangisi ile ulaştıkları  söylenebilir?
A) Antropolojik veriler      
B) Kültürel değerler            
C) Yazılı belgeler  
D) Coğrafya bilgisi  
E) Fen bilimleri

22-Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
  A)Yazının kullanılması          
  B)Kavimler göçü              
  C)İstanbul’un fethi
  D) Fransız ihtilali                                
  E) Reform hareketleri   

23- Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en uzaktır?
   A- M.Ö. 600              
   B- M.Ö. 750                  
   C- M.S. 120            
   D- M.S.  60              
   E-M.S.1566

24) Lozan Antlaşması'nın maddelerini inceleyen bir ta-rihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden yaralan¬ması olayı tarafsız ve doğru bir şekilde açıklaması¬nı sağlayabilir?

A) Arkeoloji             B) Filoloji            C) Diplomatik
                  D) Antropoloji           E) Coğrafya

25)Tarih Öncesi dönemlerde,
    I.  Tekerleğin icadı      
   II.  Ateşin bulunması
   III. Bakır  madeninin işlenmesi
durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen  kronolojik sıraya göre yaşanmıştır?
   A)  I, II,  III                      
   B)  I,  III,  II                  
   C)  II, I,  III          
   D)  II,  III, I                    
   E)  III, II, I

26)Anadoludaki   önemli kültür merkezleriyle tarih öncesi  devirler eşleştirilmiştir.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A.   Eski taş-Karain ve Beldibi
B.   Orta taş-Macunçay ve Baradiz
C.   Yeni taş-Çatalhöyük ve Çayönü
D.   Kalkolatik-Truva ve Alacahöyük
E.   Bakır-Biblos ve Ninova

9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Örnek Soruları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Örnek Soruları

A1-Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? (5 p.){C}A-     {C}Bazı hayvanları evcilleştirme{C}B-      {C}Giyim-kuşamda değişme{C}C-      {C}Tarımla uğraşma{C}D-     {C}Toplumsal dayanışma{C}E-      {C}Araç ve gereç yapma

 

 2-Tarihsel çağların başlayıp bitmesine neden olan olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (5 p.)
         A- Ekonomik gelişmelere yol açması

         B- Teknolojik gelişmeleri hızlandırması

         C- Sonuçlarının evrensel olması
         D- Toplumda farklı sınıfları ortaya çıkarması{C}E-      {C}Güçlü devletlerin ortaya çıkmasını sağlaması

3-“ Tarihte yaşanan olaylar birbirinin aynısı olsaydı, bu olaylardan ders alınır, benzeri hatalara düşülmezdi.”
Yukarıdaki yargıda, tarihi olayların hangi özelliği vurgulanmaktadır?
(5 p.)
          A- Geçmişte yaşanmış olması

B- Yer ve zamanının belli olması

C- Tekrarlanmasının mümkün olmayışı
D- Meydana geldiği dönemin sosyal yapısı

E- Belgelerle açıklanması

  4- Takvim nedir ve Türklerin kullandığı takvimleri yazınız? (15 p.)

5- Tarihi olayları değerlendirirken dikkate alınması gereken ilkeler nelerdir? Açıklayınız.(18 p.)

6- Araştırıcı tarih yazıcılığı nedir? Açıklayınız.(15 p.)

7-  Aşağıdaki cümlelerde yer alan boş kısımları doldurunuz.(15 p.)

“ Her tarihi olayın üç temel unsuru vardır: ……………, ……………… ve ……………… .”

“ Tarihi olayın yaşandığı devirden kalan  kaynaklara …………………………………………. denir.”

“ Tarih biliminin yönteminde üçüncü aşama, ………………………. aşamasıdır.”

“ Osmanlı Devleti tarafından malî işlerin düzenlenmesi için kullanılan takvim,  ………………. takvimdir.”

-Heykeller ve camiler tarihin ………………….. kaynaklarıdır.

7. Aşağıda gerekli eşleştirmeleri yapınız.(10 p.)

 

 

 


(    )  Kronoloji

(A ) Eski yazıların okunması ile uğraşır.

(    )  Epigrafi

(B ) Karbon 14 yöntemini kullanır.

(    )  Paleografi

(C ) Anıtlar üzerindeki kitabe ve yazıları inceler.

(    )  Arkeoloji

(D) Tarihi olayların zamanını tespit eder.

(    )  Kimya

(E)  Tarih öncesi dönemi araştırır.

 

8. Aşağıdakilere uygun cevabı veriniz. Cevabınız “ Yanlış (X) ” ise doğru cümleyi yazınız. (12 p.)

“ M.Ö. 622 yılı, M.Ö. 7. asrın ilk yarısı ve birinci çeyreğindedir.”

                D (  )                                      Y(   )…………………………………………………………………………..

“ Yazılı kaynaklardaki bilgiler, sözlü kaynaklardaki bilgilerden daha güvenilirdir.”

                D (  )                                      Y (  )……………………………………………………………………….. 

“ Bütün tarihi bilgiler değişebilir özelliktedir.”

                D (  )                                      Y (  ) ……………………………………………………………………….

“ Tarih, araştırıcı ve sorgulayıcı olduğu için bilimdir.”

                D (  )                                      Y (  )………………………………………………………………………

9.sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

9.sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

 

S-1) Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bir bilim değildir?
A) Epigrafi B) Paleografya C) Fizik
D) Kimya E) Coğrafya

S-2) Maden Devri insanları önce bakır, sonra tunç, daha sonra da demir devrini yaşamıştır.
Devirlerin bu sıraya göre yaşanması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İklim koşullarının değiştiğinin
B) Giderek daha dayanıklı araçların yapıldığının
C) İnsanların dağınık halde yaşadığının
D) Madenlerin aynı zamanda bulunduğunun
E) Yazının geç bulunduğunun

S-3) Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Ticarette değiş-tokuş usulünü kullandıklarının
B) Mimarlıkta geliştiklerinin
C) Birden fazla tanrıya inandıkların
D) Barış içinde yaşadıklarının
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

S-4) Hititlerde Kralın eşine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tavananna B) Teişeba C) Hattuşili
D) Kybele E) Arinna

S-5) Mısır’da hayatın ölümden sonra da devam edeceği inancı, aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkıda bulunmamıştır?
A) Biyoloji B) Tıp C) Eczacılık
D) Astronomi E) Mumyalama sanatı

S-6) Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir?
A) Nüfus artışı
B) Kavimler Göçü’nün başlaması
C) Kuraklık
D) İç mücadeleler
E) Hayvan hastalıkları

S-7) Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerle ilgili bir özellik değildir?
A) Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
B) Türkçe yazılı ilk eserleri bırakmışlardır.
C) Matbaa ve kağıdı kullanan ilk Türk devletidir.
D) Kurucusu Bumin Kağan’dır.
E) Çinliler ile mücadele etmişlerdir.

S-8) Mete Han ordusunu on, yüz, bin on bin kişilik bölümlere ayırıyordu. Bu nedenle bu uygulamaya “onlu sistem” denmişitr.
Bu bilgiye dayanarak Türkler ile ilgili;
I.Ulusal benliklerini korumuşlardır
II. Askeri alanda başarı göstermişlerdir.
III. Ticaret yollarının önemini kavramışlardır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) I ve II E) II ve III

S-9) Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Parayı kullanan ilk Türk devletidir?
A) Hazarlar B) Kıpçaklar C) Sabirler
D) Macarlar E) Türgişler

S-10) Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türk devletlerinin içişlerine karışmasını kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Türk devletlerinin Çin’e akınlar düzenlemeleri
B) Türklerin göçebe olarak yaşamaları
C) Türk devletlerinin Çin’deki hanedan kavgalarına karışmalrı
D) Türk hükümdarlarının Çinli prenseslerle evlenmeleri
E) Türklerin ipek yoluna egemen olmaları

S-11) Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya Hun B) Göktürk C)Uygur
D) Hazar E) Avrupa Hunları

S-12) Aşağıdakilerden hangisi Türk kavimlerinden birisi değildir?
A) Vandallar B) Karluklar C) Peçenekler
D) Uzlar E) Sabirler

S-13) I. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
III. Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması
Yukarıdakilerden hangileri “kut inancının” sonuçları arasında gösterilebilir?
A) yalnız I B) yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

S-14) İlk Türk devletlerinde ülke doğu-batı, sağ-sol şeklinde ikili teşkilata göre yönetilmiştir. Bu durum aşağıdaki olumsuz durumlardan hangisine sebep olabilir?
A) Doğunun daha iyi yönetilmesine
B) Batıya fazla önem verilmemesine
C) Çin saldırılarına
D) Ülkenin ikiye bölünmesine
E) İpek yolunun elden çıkmasına

S-15) Türkler ölen kişileri mezarlara özel eşyaları ile birlikte gömmüşlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Ölüye saygı duyduklarının
B) Ölen kişinin cennete gittiğine inandıklarının
C) Sihir ve büyüye inandıklarının
D) Asimile olduklarının
E) Ahirete inandıklarının

S-16) Orhun Abidelerinde “açları doyurduk, üstsüzü giydirdik, yoksulu zenginleştirdik…” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Bu durum Göktürklerin hangi devlet anlayışını benimsediklerini gösterir?
A) Sosyal devlet B) Hukuk devleti C) Laik devlet
D) Milliyetçi devlet E) İnkılapçı devlet.

S-17) Aşağıdakilerden hangisi Türklerin inandığı dinlerden birisi değildir?
A) Şamanizm B) Toteizm C) Maniheizm
D) Mecusilik E) Hrıstiyanlık

S-18) Aşağıdaki destan ve ait olduğu millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ergenekon = Göktürkler
B) Göç Destanı = Uygurlar
C) Yaradılış Destanı = Karluklar
D) Şu Destanı = İskitler
E) Türeyiş Destanı = Uygurlar

S-19) Karabalgasun Yazıtları aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
A) Asya Hun B) Uygur C) Göktürk
D) Avrupa Hun E) Akhun

S-20) I. Halkın Kuralları
II. Kurultay kararları
III.Hükümdarın emirleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri “töre”nin kaynaklarındandır.
A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

 

2013- 2014 tarih dersi yazılıları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soruları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1. Yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı yoklama sınavı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2. Yazılı yoklama sınavı,Çok programlı lise 9.sınıf tarih  1.dönem. 1.yazılı soruları,Çok programlı lise 9.sınıf tarih 1. Dönem 2.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1. Dönem 1.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,e okullise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,eokullise 9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı,eokul lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,eokullise tarih yazılısı

9.Sınıf Tarih Dersi 1.dönem 1.yazılı Soru ve Cevapları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

9.Sınıf Tarih Dersi 1.dönem 1.yazılı Soru ve Cevapları

 

1.       Tarih biliminin tanımı yapılırken hangi özellikleri kesinlikle bulunmalıdır?

ü     

ü     

ü     

2.       ‘Tarih öncesi’ devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 3 (üç) örnek yazınız.

ü     

ü     

ü     

3.       Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.

ü     

ü     

4.       MÖ.2.binden MÖ.6.yüzyıla kadar Türkiye topraklarında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

ü     

ü     

ü     

ü     

5.     Ziggurat, Pankuş ve tavanna kavramlarının anlamlarını yazınız.

ü     

ü     

ü     

Doğru – Yanlış soru biçimi( her sorunun doğru cevabı 3 puandır)

6. Tarih araştırmaları yapılırken sadece yazılı kaynaklardan yararlanmak daha doğru olurç

                Doğru ( )              Yanlış ( )

 

7. Zamanı ölçmek için hazırlanan çizelgeler (takvim) arkeoloji biliminin geliştiğini gösterir.

                Doğru ( )              Yanlış ( )

 

8. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması (M.Ö. 1280) Hitit-Mısır arasında yapılmıştır.

       Doğru ( )              Yanlış ( )

 

9. İyonlar şehir devletçikleri halinde yaşamış, merkezi krallık oluşmamıştır.

Doğru ( )              Yanlış ( )

 

10. Özgür düşünce ortamının bulunmasından dolayı İyonlarda bilimsel çalışmalar yapılmıştır.

Doğru ( )              Yanlış ( )

 

11. Frigyalılar’da keçi kılından üretilen halı ve kilimlere ‘Tapetes’ denirdi.

        Doğru ( )              Yanlış ( )

 

12. toprak ve su altındaki kalıntıları çıkaran bilim dalı ‘Etnoğrafya’ bilimidir.

Doğru ( )              Yanlış ( )

 

13. Hz. İsa’nın doğmasından önceki döneme ‘Tarih Öncesi’ denmektedir.

Doğru ( )              Yanlış ( )

 

14. Sümerlerde şehir devletçiklerini(Site), ‘Patesi(Ensi) denen Rahip-Krallar idare ederdi.

Doğru ( )              Yanlış ( )

 

15. Persler, Lidyalılar ve İyonları yıktıktan sonra Anadolu’da ki kültüre de üstünlük sağlamışlardır.

Doğru ( )              Yanlış ( )

Boşluk Doldurma biçimli sorular (her sorunun doğru cevabı 3 puan)

 

16. Hem Musaviler, hem Hıristiyanlar  hem de Müslümanlar için kutsal sayılan her üç dine ait kutsal mabetlerin bulunduğu şehir ………………………… tür.

 

17. Güçlü donanması sayesinde şehirlerin etrafına surlarla çevirme gereği duymayan uygarlık ……………………….…..dır.

18. Yunanlılar, tanrılarının sevgisini kazanmak için …………………………….düzenlemişlerdir.

 

19. Büyük İskender İmparatorluğunun parçalanmasıyla Anadolu’da kurulan devletçiklerden biri olup parşömen kağıdını icat eden devlet ………………………………….dır.

 

20. Anadolu’da M.Ö.333’te Pers hakimiyetine son veren .…………………………………………….dir?

 

Eşleştirme biçimli sorular (Her sorunun doğru cevabı 3 puandır)

21. a) ilk Ay yılı esaslı Takvimi – ……………………………..kullanmışlardır.(Mısırlılar, Romalılar, Fenikeliler, Sümerler,Hititler)

 

b) Dünya medeniyetine Parayı icat ederek katkıda bulunan – ……………………………devletidir. (Urartular, Osmanlılar, Romalılar, Sümerler, Frigyalılar, Lidyalılar, İyonlar)

 

c)  Tarih öncesi ve İlk Çağ toplumlarında sınıf ayırımı vardır ancak kast teşkilatı – ……………………… medeniyetinde görülür. (İran, Mısır, Hitit, Pers, Çin, Hindistan, Roma)

 

22. a) Türk tarihi- ………………………… göre tasnif edilmiştir.(Konu, mekan, Zaman)

      b) Anadolu Tarihi -……………………..göre tasnif edilmiştir.

 

23. eserin adı, yazarı, basıldığı yer ve basım tarihi tespit edilir.- belgelerin orijinalliği, tarihi vb yönleri araştırılır.(İç- Dış)

 

24.Fenikeliler -…………………………….coğrafyasında yaşamışlardır. (Anadolu, Mısır, İran, Suriye-Lübnan, Yunanistan, Orta-Asya)

 

25. Babil şehri – …………………………….devletinin başkentidir. (Urartular, Sümerler, Akadlar,Babiller-Ammurular,İyonlar, Lidyalılar, Persler)          

 

2013- 2014 tarih dersi yazılıları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soruları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1. Yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı yoklama sınavı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2. Yazılı yoklama sınavı,Çok programlı lise 9.sınıf tarih  1.dönem. 1.yazılı soruları,Çok programlı lise 9.sınıf tarih 1. Dönem 2.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1. Dönem 1.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,e okullise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,eokullise 9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı,eokul lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,eokullise tarih yazılısı

2013 2014 9.Sınıf Tarih 1.dönem 1.yazılı Soruları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

2013 2014 9.Sınıf Tarih 1.dönem 1.yazılı Soruları

 

1. IV. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Kavimler Göçü'nün;
- Siyasi
- Dini
- Ekonomik
sonuçları olmuştur.
Bütün bunlar göz önüne alındığında Kavimler Göçü'nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi yukarıdaki açıklamanın dışında kalır?

A) Feodalite rejiminin ortaya çıkması
B) Üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi
C) Avrupa'nın bazı destanlarının oluşması
D) Kilise ye Papalığın güçlenmesi
E) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması

2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'da iklimin değişmesiyle başlattıkları büyük göçlerin sonuçlarından biri değildir?

A) Türklerin gittikleri yerlerde benliklerini korumaları
B) Ön Asya'ya bozkır kültürünü taşımaları
C) Kavimler Göçü'ne neden olmaları
D) Anadolu, Balkanlar ve Hindistan'a göç etmeleri
E) Göç ettikleri bölgelerdeki insanlarla kültürel etkileşim içine girmeler
i

3. Avrupa Hun hükümdarı Atilla, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurarken, Doğu Roma İmparatorluğu'nu baskı altında tutarak vergiye bağlamıştır.
   Atilla'nın uygulamış olduğu bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik yönden güçlenmek
B) Batı Roma'nın teknik üstünlüğünden yararlanmak
C) Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenmek
D) İç karışıklıklara engel olmak
E) Doğu ve Batı Roma'nın Hunlara karşı birlikte hareket etmelerini engellemek

4. Mezopotamya'da kurulan Sümerler, kültür ve uygarlık yönüyle kendisinden sonra aynı bölgede kurulan diğer uygarlıkları etkilemişlerdir.
Sümerlerin Mezopotamya'daki bu özelliği, Türk dünyasında şehircilik ve mimari alanında getirdiği yenilikler yönüyle aşağıdaki devletlerden hangisi ile benzerlik gösterir?

A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Avarlar
D) Uygurlar
E) Hazarlar

5. Uygurlar kendinden önceki Türk devletlerinin mirasından yararlanarak köklü bir devlet teşkilatı kurmuşlar ve böylece bu devlet Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır.
Uygurların devlet yönetiminde kendinden önceki Türk devletlerine oranla daha köklü bir teşkilat kurmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Çin'in etkisinde kalmalarıyla
B) Matbaa ve kâğıdı kullanmalarıyla
C) Yerleşik hayata geçmeleriyle
D) Alfabeyi kullanmalarıyla
E) Ötüken'de kurulmalarıyla

6.  I. Peçenekler
    II. Uzlar
   III. Macarlar
   IV. Bulgarlar
    V. Avarlar
Karadeniz'in kuzeyinden Orta ve Doğu Avrupa'ya göç eden yukarıdaki Türk boylarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İslâmiyet'i seçmiş olmaları
B) Asya'da devlet kurmaları
C) Milli benliklerini kaybetmeleri
D) Müslüman Araplar ile savaşmaları
E) Türk kültürünü Avrupa'da etkin hale getirmeleri

7. – Kavimler Göçü sonrasında Britanya Adası'nda Angıllar ve Saksonlar birleşerek Anglo-Sakson adıyla yeni bir topluluk oluşturmuşlardır.
  – İslamiyet öncesi Türklere ve Moğollara bakıldığında bu iki milletin yüzyıllar boyu içice yaşamasına rağmen Türk kültürü yok olmamış, Moğolların kısmen de olsa Türkleşmesine neden olmuştur.
              Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin daha köklü ve gelişmiş bir kültüre sahip olması
B) Türkler ve Moğollar arasında kaynaşmayı engelleyici kanunların olması
C) Türklerin daha çok Çinlilerle siyasi ve kültürel ilişkiler kurması
D) Türklerin ve Moğolların çok farklı kültürel özelliklere sahip olması
E) İslam dininin her iki milletin milli kimliklerini korumasında etkili olması

8. Eski Türklerde yazılı hukuk kurallarının çok fazla gelişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin kültüründen etkilenmeleri
B) Siyasi birlikten yoksun olmaları
C) Savaşçı bir toplum olmaları
D) Hakimiyet anlayışları
E) Devlet işlerini ve toplum düzenini törelere göre düzenlemeleri

9. İslamiyet'ten önceki dönemde birçok Türk devleti kurulmuş fakat, bunlar kısa sürede çeşitli nedenlerle yıkılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerin kısa sürede yıkılma nedenlerinden biri değildir?

A) Boylar halinde yaşamaları
B) Geleneklere göre devletin hükümdar ailesinin üyeleri arasında bölünmesi
C) Müslümanların Orta Asya'ya egemen olması
D) Çin saldırıları
E) Egemenlik anlayışı

10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk tarihine ait bir özellik olarak gösterilemez?

A) Yazılı hukukun geç görülmesi
B) Askerliğin vatan görevi sayılması
C) Ülkenin, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılması
D) Türklerin tamamının Gök Tanrı inancına sahip olmaları
E) Hakanın yetkilerini törelerle ve kurultayın kararları ile sınırlandırmaları

11. Uygur medeniyetinin başkenti olan İdikut şehrinin surları arasında Maniheist, Hristiyan ve Budist mabetlerinin ve manastırlarının harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgilere bakıldığında Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ülke içinde dini bir hoşgörünün olduğu
B) Mimari alanda çağdaşlarından daha ileri bir seviyede olduğu
C) Demokratik ve katılımcı bir yönetim şeklinin uygulandığı
D) Türklerde bilimsel ve felsefi akımların geliştiği
E) Türklerin dini alanda değişik toplumları etkilediği

12.
- Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler.
- İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde en geniş sınırlara ulaştılar.
- Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti oldular.
- Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar.
Türk devletleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisinin herhangi bir özelliğinden bahsedilmediği söylenebilir?

A) Kırgızlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Türgişler
E) Hazarlar

13. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'ten öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili bir özellik değildir?

A) Ülkenin hanedan ailesinin ortak malı sayılması
B) Devletin başında Hakan'ın bulunması
C) Her hanedan üyesinin tahta çıkma hakkının bulunması
D) Devletin merkeziyetçi bir yapıya sahip olması
E) Kurultay'ın aldığı kararların yönetimde etkili olması

14. Orta Asya Türk sanatı başlangıçta dokumacılık, altın ve diğer madenlerden süs eşyaları, eğer ve koşum takımları, çeşitli savaş aletleri yapımı gibi başlıca el sanatlarına dayanırken, daha sonraları özellikle Budizm'in ve Maniheizm'in etkisiyle evler, tapınaklar yapılarak şehirler de kurulmaya başlanmış ve böylece mimari alanda büyük gelişmeler görülmüştür.
Bu bilgiler göz önünde tutularak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplumda kültürel etkileşim yaşandığı
B) Hayat tarzının değiştiği
C) Kent mimarisinin görüldüğü
D) Kurultay'ın yönetimdeki etkisinin arttığı
E) İlk dönemde taşınabilir eşyaların yapıldığı

15.    Asya Hun Devleti;
I. Çin şeddinin yapılmasına neden olmuştur.
II. Çok geniş bir alanda hakimiyet kurmuştur.
III. Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ticari faaliyetlere büyük önem vermişlerdir.
B) Bu dönemde Orta Asya'daki en güçlü devleti durumundadırlar.
C) Devlet olarak güçlü bir merkeziyetçi anlayışa sahiptirler.
D) Çin ve Bizans devletlerini kendilerine bağlamışlardır.
E) Ülke içindeki değişik topluluklara hoşgörülü davranmışlardır.

YANITLAR:1-C 2-A 3-E 4-D 5-C 6-C 7-A 8-E 9-C 10-D 11-A 12-A 13-D 14-D 15-B

2013- 2014 tarih dersi yazılıları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soruları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1. Yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı yoklama sınavı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2. Yazılı yoklama sınavı,Çok programlı lise 9.sınıf tarih  1.dönem. 1.yazılı soruları,Çok programlı lise 9.sınıf tarih 1. Dönem 2.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1. Dönem 1.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,e okullise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,eokullise 9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı,eokul lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,eokullise tarih yazılısı

9.Sınıf Tarih 1.dönem 1.Yazılı Soruları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 9.sınıf, 10.sınıf, 11.sınıf, 12.sınıf tarif dersleri yazılı sınav sorularını eokullise.com sitesinden takip edebilirsiniz. Lise 1, lise 2,lise 3, lise 4 tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevaplarını özgün bir tarzda hazırlayarak sizlerle paylaşıyoruz. Kolay,orta ve zor seviyelerde hazırlanan sorular müfredatı kapsayacak şekilde hazırlanmış olup yazılı sınav sorularının oldukça benzerleridir. Paylaşmış olduğumuz tarih 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularını çözerseniz gireceğiniz tarih dersi sınavlarında başarı gösterebilirsiniz.  Paylaşmış olduğumuz bazı yazılı sorularının cevap anahtarı da mevcuttur. Tarih yazılı soru örneklerini paylaşmaya devam edeceğiz.

9.Sınıf Tarih 1.dönem 1.Yazılı Soruları

 

1.   Tarihin tanımında yer alması gereken başlıca öğeler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
2.   Tarih biliminde kullanılan yöntemler nedir?Açıklayınız.
3.   Arkeoloji ve edebiyatın tarihe olan faydaları nelerdir?Açıklayınız.
4.   Milletler, kendi tarihlerini öğrenmeye niçin ihtiyaç duyarlar? Açıklayınız.
5.   Miladi takvim ile Hicri takvim arasındaki farklar nelerdir? Yazınız.
6.   Atatürk’ün “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir” sözü, tarihin hangi özelliğine işaret etmektedir?
7.   Yeni Taş (Neolitik) Çağ’ında yaşanan ilklere 5 tane örnek veriniz.
8.   Yarımburgaz Mağarası, Çayönü ve Çatalhöyük yerleşmelerinin tarihi önemini yazınız
9.   Birinci ve ikinci elden kaynak ne demektir? Açıklayınız.
10.   Aşağıda verilen bilim dallarının inceleme konularını kısaca yazınız.
a-kronoloji       b-paleografi     c-filoloji    d-heraldik    e-etnografya

2013- 2014 tarih dersi yazılıları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soruları,2013- 2014 tarih dersi yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1. Yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılısı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı yoklama sınavı,2013- 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2. Yazılı yoklama sınavı,Çok programlı lise 9.sınıf tarih  1.dönem. 1.yazılı soruları,Çok programlı lise 9.sınıf tarih 1. Dönem 2.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Genel lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,İmam hatip lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı,Fen lisesi 2013 2014 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,Anadolu lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1. Dönem 1.yazılı soruları,Meslek lisesi 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soruları,9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları 2013 2014,e okullise 9.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları,eokullise 9.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı,eokul lise 9.sınıf tarih 1.dönem 2.yazılı soru ve cevapları,eokullise tarih yazılısı