2013 2014 Lider Yayınları 11.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevaplarımeb ders oyun

Ana Sayfa » Ders Kitabı Çözümleri » Coğrafya » 2013 2014 Lider Yayınları 11.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları
Sitemize 08 Kasım 2013 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


2013 2014 Lider Yayınları 11.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

 SAYFA 47 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

SORU-1- Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?

Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır. Çin’de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin'de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır. Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.

SORU-2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?

Doğumlar Ölümler(Savaşlar salgın hastalıklar doğal afetler)Göçler Sınırların değişmesi

 

SORU-3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.

Genç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise. Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran bir rol oynar. Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar.

 

SORU-4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?

Roma; Siyasi dini ve kültürel anlamda çok gelişen bir kenttir. Roma dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun başkenti idi. Bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. 1870' te Birleşik İtalya'nın başkenti olmuştur. Siyasi dinî ve kültürel odak noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Roma Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya'dan çok daha büyüktür.

 

SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

vOlumlu Sonuçları

vKişi başına düşen gelirin artması

vEğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi

vİşsizliğin azalması

vKöyden kente göçün azalması

vSosyal sorunların azalması

vTasarrufların artması

vTüketimin azalması

vDevletin giderlerinin azalması

vÜlke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi

 

Olumsuz Sonuçları

vCinsiyet dengesizliği

vYaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)

vGenç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması

vAktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması

vÜlkenin savunma gücünün azalması

vSosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması

 

SORU-6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili 

olmuştur?

New York'un caddelerinden biri olan Wall Street dünyanın bir numaralı finans merkezi olması dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır.

ABD'nin eski başkenti olması ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri sivil toplum örgütleri ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması

 

SORU-7- Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını 

belirleyiniz.

Çalışan nüfus azalır bağımlı nüfus artar sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir devletin vergi gelirleri azalır Tasarruflar azalır Kişi başına düşen gelir azalır Eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez Sosyal sorunlar artar Üretim azalır Devletin giderleri artar Ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir Dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar İç ve dış göçler artar.

 

SORU-8- Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden 

olur?

Tasarruflar azalır Kişi başına düşen gelir azalır üretimin azalması devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar. Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur.

Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması) Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması Ülkenin savunma gücünün azalması Sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması devletin vergi gelirleri azalır 

 

SORU-9- Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler 

etkili olmuştur?

Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600) kurulmuştur. Sanayi ticaret 

ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur. Sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır. Özellikle ticaret sanayi liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.

 

SORU-10- Ölüm oranı nüfus patlaması nüfus planlaması nüfus politikası aktif nüfus 

demografik şişme kavramalarını açıklayınız.

Ölüm Oranı: Genel olarak genelde yıllık hesaplanan her 1000 kişi başına 

ölümlerin sayısının oranıdır.

Nüfus Patlaması: Bir ülkede ölüm oranlarının düşmesi doğumların artması ve şehrin özelliklerinden dolayı yoğun göçlerle nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.

Nüfus Planlaması: Ülke öz kaynakları doğrultusunda ülkelerin uygulamış oldukları nüfusu kontrol altında tutmaya yönelik politikalara denir.

Nüfus Politikası: Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun 

niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne 

nüfus politikası denir.

Aktif nüfus: 15- 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus 

denilmektedir. Çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır.

Demografik Şişme: Kentlerin sanayi ekonomik kültürel özelliklerini 

gerçekleştirmeden aşırı nüfuslanarak büyümesidir. Şanlı Urfa ve Diyarbakır’ın 

terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun artması

 

SORU-11- Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus 

artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.

Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür. doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve

Kentleşme kadının çalışma hayatındaki yerini alması eğitim düzeyinin artması refah düzeyinin artması doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.

 

SORU-12- Aşağıdaki piramitte Japonya'nın 1955- 2015(tahminî)yılları arasındaki nüfus 

değişimi gösterilmiştir. Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus 

politikası uygulamış olabilir?

Özellikle 1950 yılından sonra nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uygulamıştır.1980 -1990 yılına kadar 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

SORU-1-Şehirsel fonksiyonlar sanayi ulaşım ticaret liman kültür turizm ve 

eğitimdir.

SORU-2-Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler fonksiyonel özellikleri

Nüfusu ve etki alanlarının genişliğidir.

SORU-3-Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel 

çaptadır.

SORU-4-Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan 

fonksiyonu Önemli bir liman özelliği göstermesidir.

SORU-5-NairobiBaküDiyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip ikenRomaMekkeLondra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.

SORU-6-New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında Finans merkezi olması ticari siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.

SORU-7-Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin 

nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir.

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

SORU-1-Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler 

sınıflandırması içinde yer almaz? 

A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askerî

 

SORU-2-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır? 

A)Şam B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York

 

SORU-3-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye 

sahiptir? 

A)Marsilya B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke

 

SORU-4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?

A)Amsterdam B)Marsilya C)İstanbul D)İskenderiye E)Varşova

 

SORU-5-Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin 

nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?

A)Almanya B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya

 

SORU-6-Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir? 

A)Manila B)Mekke C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu

 

SORU-7-Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını 

genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A)Tarım B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri

 

SORU-8-New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel 

özelliklerinden hangisi daha etkilidir? 

A)Ulaşım B)Ticaret C)Tarım D)Maden E)Sanayi

 

SORU-9-Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan 

yatırımlar artmakta buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır. 

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir?

A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan E)Kanada

 

SORU-10-Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden 

hangisinin meydana gelmesi beklenemez?

A)İşsizlik oranının azalması 

B)İç ve dış göçlerin artması

C)Kalkınma hızının artması 

D)Genç nüfus oranının azalması

E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması

 

SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri 

değildir? 

A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi

B)Aile planlaması 

C)Savaşların artması 

D)Bebek ölüm oranlarının artması 

E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

 

SORU-12-Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır? 

A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti

B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması 

C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması

D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi 

E)İç göçlerin teşvik edilmesi

 

SORU-13-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır? 

A)Marsilya B)Amsterdam C)İstanbul D)Rotterdam E)Paris

 

SORU-14-Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun 

oluşturmaz? 

A)Hindistan B)Fransa C)Pakistan D)Mısır E)Çin

 

11. SINIF SAYFA 50 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

 Mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır. 

ÜRETİM

 

 

Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasıdır.

DAĞITIM

Mal ve hizmetlerin kullanımıdır.

TÜKETİM

 

Kitabınızdaki kavram haritasını inceleyerek doğal unsurların üretim tüketim dağıtım faaliyetleri üzerine etkisinin nasıl olduğunu değerlendiriniz.

Üretim tüketim dağıtım etkinlikleri birçok faktörden etkilenir. Bunlar sanayi tesisi için yer seçimi su  iklim ve yer şekilleridir.

Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşabilecek bir yerdedir. 

Örneğin konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde 

kurulur. Üretim etkisi

 

Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. eokullise

Kâğıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi 

tesislerde de su büyük önem taşır. (üretime etkisi) 

 

Su büyük önem taşır bu noktada suyun varlığı miktarı yada yokluğu kurulacak tesis üzerinde etki oluşturarak üretim ve beraberinde üretilecek ürünün dağıtım ve tüketimine etkide bulunur.

 

İklim bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham 

madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler iklim koşullarının bu 

maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde 

ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır. 

 

Gemi tezgâhları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa 

faaliyetlerinin durması yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma 

koşullarını güçleştirir. (üretime etkisi)

 

İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar verimi 

düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.

 

Yer şekilleri ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim dağıtım ve 

tüketim faaliyetlerini de etkiler. Ham maddenin gerek işleneceği tesise 

götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulabilmesi ulaşımla 

bağlantılıdır. Kara yolları ve demir yolları güzergâhları yer şekillerinden 

etkilenir. 

 

Enerji hatlarının güzergâhları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına 

gömülmelidir. Bu da yer şekilleri ve iklimle ilgilidir. Hidroelektrik enerji 

için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.

 

Yer şekilleri iklim ve su kaynakları bitki örtüsünün gelişmesinde etkili 

olur. 

 

Bitki örtüsü tarımsal hammadde kaynaklarının ortaya çıkması üzerinde etkili 

olarak üretimi etkiler.

 

İklim şartları dağıtımı da etkiler. Kar yağışları don olayları gibi iklim 

olayları dağıtımında aksamasına neden olur. 

 

Yer şekilleri ise ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkilemiş olur. Uygun ulaşım koşulları hem üretilen ürünün rahatça mevcut pazarlara taşınmasına sebep olarak maliyeti düşürür tüketimi destekler.

 

Sonuç olarak mevcut sanayi kollarının gerek yer seçimi gerekse üretim miktarı bunun pazarlara taşınması ve tüketilmesinde iklim su yer şekilleri doğrudan yada dolaylı etkide bulunur. Dönem dönem üretimi destekleyici özellik gösterebilir dönem dönem şartları zorlaştırabilir…Unutulmamalıdır ki üretim dağıtım ve tüketim bozulmaz bir halkadır. Tüketimdeki artış direk üretimi etkiler bu iki etkenin oluşmasında dağıtım koşulları da önemli rol oynar ürettiğinizi dağıtamazsanız tüketim miktarı azalır talep gelmediği içinde üretim düşer.Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


6 × = 54