2013 2014 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders kitabı Cevaplarımeb ders oyun

Ana Sayfa » Ders Kitabı Çözümleri » 2013 2014 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders kitabı Cevapları
Sitemize 10 Mart 2014 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.


2013 2014 eğitim öğretim yılı 12.sınıf çağdaş Türk ve Dünya tarihi dersinde karşınıza çıkabilecek ders kitabı sorularının çözümlerini eokullise.com sitesinde bulabilirsiniz. Günümüz dünyasının en önemli olaylarının yer aldığı çağdaş Türk ve dünya tarihi ders kitabı günümüze yakın zamanlarda meydana gelmiş, tüm dünyayı etkilemiş önemli siyasi ve sosyal gelişmeleri anlatmaktadır. Meb yayınları tarafından basılan 12.sınıf Çağdaş Türk ve dünya tarihi ders kitabı cevaplarını sizler için paylaşıyoruz.

2013 2014 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders kitabı Cevapları

1.Ünite  20.Yüzyıl Başlarında Dünya

1)=Dünya sonrasında tam bir dünya barışı sağlanmamasında imzalanan barış antlaşmasının rolleri nelerdir?

C1)=Versay antlaşması çok ağır şartlar içerdiği için dünya barışı tam anlamıyla sağlanamamıştır.

2)=SSCB, orta Asyadaki türk bölgelerinde nasıl bir yayılma politikası uygulan mıştır. Bu politikanın dünya açısından önemi nedir?

C2)=1.Ruslaştırma politikası

2.Göç politikası

3.Liderleri öldürme politikası

4.Komünizm yayma politikası

Bu politikalar dünyayı iki kutuba bölmüştür.

3)=1.dünya savaşından sonra sömürgecilik nasıl değişikliklere uğramıştır?

C3)=Başka bir devleti himayesine girme anlayışı olarak yani manda ve himaye olarak değişmiştir

4)=Meiji döneminde japonya’da yapılan yenilikler uzak doğudaki güçler dengesini nasıl etkilemiştir?

C4)=Meiji Resterasyonu denilen reform sürecine geçilmiştir. Uzak doğudaki güçler dengesi değişmiştir. Japonya yayılmacı politika izlemiştir buda 2.dünya savaşının başlamasına neden olmuştur.

5)=Avrupa’da totoriter yönetimlerin ortaya çıkmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur bu yönetimlerin iktidara gelmesi dünya siyasetini nasıl etkilemiştir?

C5= 1. Komünizm

2.Birinci dünya savaşının yarattığı buhran

3.Ekonomik kriz

İtalya’da faşizm Almanya’ya Nazizm ispanyada Fransa gibi siyasi politikaların izlenmesine etki etmiştir

6)=İki savaş arası dönemde dünyada görülen teknolojik bilimsel ve kültürel gelişmelere örnek veriniz?

C6)=1. Caz müziği orkestrası

2. İlk radyo

3. Fotoğraf ,sinama , çizgi film

4. BCG aşısı1921’de colmette ve Guern tarafından

5.1929’da perisilin alexander flemina tarafından

6.Varoluşçuluk akımı

7.Sürrealizm akımı dışa vurumculuk akımı

7)=Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmelere karşı türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir?

C7)=1. Yurtta barış dünyada barış

2.Balkan antantı (9 şubat 1934)

3.Sadabat paktı (8 t emmuz 1937)

4.Möntrö Boğazlar sözleşmesi (20 temmuz 1936)

5. Milletler cemiyetine giriş(18 temmuz 1932)

6.Hatayın ana vatanına katılımı(30 haziran 1932)

 sayfa 40

B- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru D yanlış ise Y harfi koyunuz

1-( Y ) Almanya ile imzalanan sen Germen anlaşması 2. dünya savaşına neden olmuştur.

2-( D  ) Milletler cemiyetinin kurulmasına paris barış konferansında karar verildi.

3-( D  ) 1929 krizi sadece Avrupa da etkili oldu.

4-( Y  ) Bolşevik İhtilali ile birlikte Orta Asya Türk toplulukları bağımsızlıklarını kazanmıştır.

5-(  D ) Montrö boğazlar sözleşmesi ile Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik sağladı. 

 C- Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız? 

1- Bulmaca ve Cevapları

1-18 Ocak 1919 1. Dünya savaşı sonunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans. PARİS BARIŞ KONFERANSI

 

2-Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve alman ırkının üstünlüğünü savunan partinin adı NAZİ

 

3-Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi Çin’de yer alan ünlü Türk tarihçisi ZEKİ VELİDİ TOGAN

 

4-SSCB’ye karşı orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelesine verilen ortak ad. BASMACI    HAREKETİ

 

5-ABD’nin Avrupa sorunlarının dışında kalmasını savunan ABD başkanı. MONREO

 

6-Almanya’da 1930’lu yıllarda iktidara gelip alman ırkının üstünlüğünü savunan ve ikinci dünya savaşının çıkmasında etkisi büyük olan devlet adamı. HİTLER

 

7-19.yy da Japonya’ da çağdaşlaşma hareketini başlatan başlatan İmparatorun Unvanı MEİJİ

 

8-İngiltere ve Fransa 1920 de Orta Doğuyu aralarında paylaştıkları konferans 

 

9-Dünya savaşı sonucu galip devletlerle Almanya arasında yapılan barış konferansı 

 

10-Albert EİNSTEİN tarafından 1905’te hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine geliştirilen teori İZAFET

 

11-Almanya, Fransa, İngiltere İtalya Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1925 teki imzalanan antlaşma

 

12-1. Dünya savaşı sonunda galip devletlerle Osmanlı devleti arasında imzalanan 1920 tarihli anlaşma. SEVR

 

13-Wilson ilkelerinden sonra batılı ülkelerin sömürgelerini devam ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adı. MANDA

 

14-Kurtuluş savaşından sonra Türkiye’nin bağımsızlığının onaylandığı uluslararası anlaşmanın adı. LOZAN

 

15-İki savaş arası dönemde ortaya çıkan en önemli temsilcisi Salvador DALİ olan 

 

16-1. Dünya savaşı sırasında harbiye nazırı olan ve daha sonra Türkistan’a geçerek Basmacı Hareketine katılan devlet adamı. ENVER PAŞA

 

17-Almanya ve İtalya’nın yayılmacı Politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımı ile Oluşan paktın adı. BALKAN ANTANTI

 

18-Dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920’de Merkezi Cenevre olmak üzere kurulan uluslararası teşkilatın adı. MİLLETLER CEMİYETİ

 

19-1922 den 2. Dünya savaşı sonlarına kadar İtalya’yı yöneten liderin adı. MUSSOLİNİ

 

Ünite içi Soruları

Soru: Metne ve karikatüre  göre II. Dünya savaşı ‘nın çıkışında neler olmuştur ?

Soru: İtalya’nın yayılmacı faaliyetlerinin Türkiye ve balkanlar açısından sonuçları nelerdir ?

Soru:20. sayfadaki milletler cemiyetinin görevlerini dikkate alarak milletler cemiyetinin Avrupa’daki gelişmeler karşısındaki tutumunun II. Savaşı’ nın çıkışına etkilerinin belirtiniz.

Soru: Aşağıdaki 2 eylül 1939 tarihli gazete haberine göre Polonya nın işgali dünyadan hangi tepkiler karşılanmıştır ?

Soru: Konuya ilgili dönemin diğer gazetelerinin araştırarak farklı tepki ve sonuçları bulunuz.

Soru:50. sayfadaki tablo ve yukarıdaki haritadan yararlanarak sınır değişikliklerini inceleyiniz. Bu değişikliklerin II. Dünya savaşı’ nın çıkışına etkilerini belirtiniz.

Soru:Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek Fransa ‘ nın işgalinin almanlar ve Fransızlar üzerindeki etkilerini yorumlayınız.

Soru:Almanya ‘nın Avrupa’da da kısa sürede büyük başarılar elde etmesine rağmen İngiltere ‘ ye karşı aynı başarıları gösterememesinin sebepleri nelerdir ?

Soru:I. dünya savaşı’ nın II. Dünya savaşı’ na oranla daha kısa sürede geniş alanlara yayılmasının sepeleri nelerdir.?

Soru:Bu bildiri size I. Dünya savaşın ile ilgili hangi belgeyi hatırlatmaktadır ?

Soru: Bu bildiri , ABD politikalarında nasıl bir değişikliğe sebep olmuştur. ?

Soru:Harita üzerinde II. Dünya savaşı öncesinde ve savaş sırasında Japonya ’nın el geçirdiği yerleri inceleyiniz.

Soru:Japonya’ nın uzak doğu ‘ mücadele ettiği devletleri ve bu mücadelenin  sebeplerinin neler olduğu tespit ediniz.

Soru:Yalta konferansı ‘n da görüşülen konuları ve müttefik devletlerin Avrupa ile ilgili bir bildiri yayınlamaya neden ihtiyaç duyduklarını söyleyiniz.

Soru:Almanya ‘ nın II. Dünya savaşı sonunda müttefik devletler tarafında bölünmesi siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan ne gibi sonuçları  doğurmuştur?

Soru: Aşağıdaki 28 eylül 1940 ‘ta Japon başbakanı fuminaro konaye ‘ nin , Japonya ‘ nın roma Berlin mihverine katıldığını ilan etmesi ve Japonya ‘ nın teslim olması anlatılmaktadır. Her iki metni okuyunuz ve 1940 ve 1945 ‘ teki Japonya ‘ nın siyasi ve sosyal durumunun karıştırınız.

Soru: Yukarıdaki metne göre II. Dünya savaşı toplumların psikolojisini nasıl etkilemiştir. 

Soru: Harita üzerinde II. Dünya savaşı sonrasında sınırlar ve nüfus hareketleri gösterilmiştir. Savaş sonrasında Avrupa ‘da sosyal ve siyasi yapıdaki değişikleri belirtiniz.

Soru: II. Dünya savaşı ‘ n da atom bombası kullanılmasının nedenlerinin toplumsal ve siyasi sonuçlarını araştırınız. Ulaştığınız bilgileri kullanarak  10 ağustos 1945 tarihli bir gazete hazırlayıp sınıf panosunda sergileyiniz.

Soru: Metindeki maddeleri inceleyiniz. II. Dünya savaşı ‘ nda yaşananlar ile soykırım tanımı arasında nasıl bir ilişki vardır ? belirtiniz.  

Soru: II. Dünya savaşı ‘ nda müttefik ve mihver devletlerin Türkiye’ yi kendi yanında savaş dahil etmek istemelerinin nedenleri nelerdir?

Soru: SSCB’ nin Türkiye’ nin müttefikler yanında savaşı girmesinin istemesinin sebebi nelerdir ?

Soru: Aşağıdaki grafiklere göre II. Dünya savaşı sürecinde Türkiye ‘nin ekonomisi hakkında neler söyleyebilir?

Soru: Aşağıdaki 20 Aralık 1941 tarihinde yayınlanması bir gazete haberi yer almaktadır. Bu gazeteyi ve bilgilerinizi dikkate alarak II. Dünya savaşı ‘ nın Türkiye ‘ yi nasıl etkilediğini belirtiniz .

                        II. ünite değerlendirme soruları

Soru: Almanya , İtalyan ve Japonya’ nın II. Dünya savaşı’nda aynı grupta yer almasını sebepleri nelerdir ?

Soru: ABD, II. Dünya savaşı’na nasıl girmiştir. ABD’nin savaşa girişi güçler dengesini ve savaşın seyrini nasıl etkilenmiştir?

Soru: II. Dünya savaşı sonunda uluslar arası ilişkilerde Avrupa’nın yerini ABD’nin almasının sebepleri nelerdir?

Soru:II. dünya savaşı sonunda güçler dengesinde hangi devletler ön plana çıkmıştır ? sebepleri ile açıklayınız.

Soru:II. Dünya savaşı’ nın toplumsal sonuçları nelerdir.

Soru:II. Dünya savaşı ‘birleşme milletleri , soykırımı suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme’nin imzalanmasında nasıl etkili olmuştur ?

Soru:II. Dünya savaşı’ nda Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir? Bu politika Türkiye ‘yi savaş sonrasında nasıl etkilemiştir?

Soru: II. dünya savaşı Türkiye’yi sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilemiştir ?

   B) Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y  ) harfi koyunuz.

1.       (…) II. Dünya savaşı Çekoslovakya’nın işgali ile başladı.

2.       (…) II. Dünya savaşı sonucunda Almanya ile Paris antlaşması imzalandı.

3.        (…) II. Dünya savaşı ‘nda  Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen ekonomik ve sosyal açından etkilendi.

4.        (…) II. Dünya savaşı sonunda savaş suçluların ilk kez yargılandı ve cezalandırıldı.

5.        (…)  II. Dünya savaşı sonunda Almanya toprakları İngiltere, Fransa , ABD ve SSCB arasında dört işgal bölgesine ayrıldı.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1)aşağıdaki seçeneklerden hangisi Almanya dış politikasının son aşamasına ait bir gelişmedir ?

A)ren bölgesine asker sevk edilmesi

B)Almanya ile Avusturya ‘ nın birleşmesi

C)Süet bölgesinin ele geçil irmesi

D)Polonya’nın işgali

E)Asker sayınsın artırılması

2)I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

            II. Japonya’nın Mançurya ‘ya saldırması

           III. yatla konferansı

           IV. Münih konferansı

            V. Almanya – Sovyetler birliği saldırmazlık paktı

Yukarıda olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır ?

3)aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savaşı’nın siyası sonuçlarında biridir ?

A)IMF’nin kurulması

B)Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin yıkılması

C)Birçok asker ve sivil öldürülmesi

D)Avrupa’ nın tahrip edilmesi

E)Avrupa’da göçlerin başlaması

4)II. Dünya savaşı’nda türk dış politikasının hedefi; savaş dışı kalmak , toprak bütünlüğünü ve bağımsızlık korumaktır. Bu hedef ulaşmak için Türkiye , mihver ile müttefik devletleri arasında ki çıkar çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı. Böylece Türkiye II. Dünya savaşı sonuna kadar savaş dışı kalmayı başardı.

A)Milli korunma kanun ‘çıkarılması

B)Almanya ile saldırılmazlık antlaşmasının imzalanması

C)İngiltere ve Fransa ile yardım antlaşmasının imzalanması

D)Türkiye’nin adana konferansı ‘na katılması

E)Türkiye’nin kahire konferansı ‘na katılması

                           Bulmaca    Soruları

Soru: Almanya’nın 22 haziran 1941’de SSCB ‘ye karşı başlattığı harekat.

Soru:II. Dünya savaşı yıllarında Türkiye’de kırsal kesimde kurulan eğitim kurularının genel adı.

Soru:Kasım 1942’de aşırı kazançlar ve yüksek enflasyon dikkate alınarak çıkarılması vergi.

Soru:Almanya’nın Fransa ‘yı işgalinde sonra Almanya’ya karşı yapılan mücadeled liderlik yapan kişi.

Soru:Uluslar , teknik , ırksal veya dini bir grup kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlali.

Soru:Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans.

Soru:İlk atom bombasının kullandığı şehir.

Soru:Çekosvakya’dan Almanya ‘ya verilen toprak.

Soru:İtalya’nın kuzey Afrika’da 1936 ‘da işgal ettiği topraklar.

Soru:Müttefik kuvvetlerin alman işgalinden kurtarmak amacıyla Fransa’ya yaptıkları deniz çıkarması.

Soru:II. Dünya savaşı sırasında mihver devletlere savaş ilen eden kuvvetlerin BM’ye kabul edilmesine karar verilen konferans.

Soru:Uluslar arası para fonunun kısa adı.

Soru:II. Dünya savaşı’nda Almanya ve İtalya’nın başını çektiği grubun adı.

Soru:II. Dünya savaşı sirensinde Türkiye’nin cumhurbaşkanı.

Soru:Yatıştırma politikası ile özdeşleşen İngilizlerin başbakanı. 

Soru:II. Dünya savaşı sırasında Japon imparatoru.

Soru:7. aralık 1941’de ABD’nin II. Dünya savaşı’na girmesine yol açan

 

12. Sınıf çağdaş Türk ve Dünya tarihi kitabı cevapları 40 – 41 

Sayfa 40 Doğru yanlışlar 

1)D 

2)D 

3)Y 

4)D 

5)D 

Test : 

1)D 

2)C 

3)C 

4)A 

5)E 

Sayfa 41 Bulmaca: 

1)paris barış konferansı 

2)Nazi 

3)Zeki Veledi Doğan 

4)- 

5)Monroe 

6)Hitler 

7)Meiji 

8)- 

9)Versay 

10)izafiyet 

11)Locarno 

12)Sevr 

13)Mandacılık 

14)Lozan 

15)Sürrealizm 

16)Enver Paşa 

17)Balkan Antantı 

18)Milletler Cemiyeti 

19)Mussolini 

klasik sorular 

B) 

1-y 2-d 3-y 4-y 5-d 

c)1-d 

2-c 

3-c 

4-a 

5-e 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sayfa 76 cevapları

Çağdaş Türk Tarihi Sayfa 76 cevapları

1-barbarossa 

2-köy enstitüsü 

3-varlık 

4-gaulle 

5-soykırım 

6-münih 

7-hiroşima 

8-südet 

9-habeşistan 

10-normandiya 

11-yalta 

12-İMF 

13-mihver 

14-ismetinönü 

15-chamberlain 

16-müttefik 

17-hirohito 

18-pearl harbour Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 3 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


3 × 5 =

yahyagungor.com - Ordu
24 Ekim 2013 - 22:36

Bu dosya telif hakkı kapsamına girmektedir. Orjinali http://yahyagungor.com sitesindedir. Ama yayınlayabilirsiniz. :)

Cemal Aksoy -
24 Ekim 2013 - 23:04

Tarih alanında başarılı çalışmalarıyla tanınan Sayın Yahya Güngör’ün sitesini ziyaret ederek birçok tarih dokümanına ulaşabilirsiniz.http://yahyagungor.com 

irem - adana
06 Ocak 2014 - 20:29

mrb 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinden soguk savaş döneminde dogu blogu hakkında bilgi edinmek istiyorum internette tam net cıkmıyot bana yardımcı olurmusunuz acil lütfen.

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,