2013 2014 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

2013 2014 eğitim öğretim yılı 11.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitap cevaplarıeokullise.com sitesinde bulabilirsiniz. İnkılap tarihi dersinde işlenen konular sadece lise öğretimiyle sınırlı değildir. Üniversite ve birçok sınavda karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının iyi anlaşılması gerekmektedir. İnkılap tarihi ders kitabı sorularının cevapları, etkinliklerin çözümleri,anlama yorumlama soruları sayfa numarası belirtilerek cevaplandırılmıştır. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin yanı sıra birçok lise ders kitabının cevaplarına da sitemizden ulaşablirsiniz. 2013 2014 ders kitapları çözümleri kategorimizi ziyaret ederek ödevlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

2013 2014 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları

11.Sınıf TC İnkılap Tarihi Kitabı Cevapları 16-17

SAYFA:16-17

A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1.XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz?

 

1.Siyasi Durum: Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir. Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir. Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir.

Kültürel Durum: Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı.

Sosyal Durum: Fransız İhtilal inden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır. Rumeli’deki en gelişmiş şehirdir. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir, canlı bir ticaret merkeziydi. 

2.Mustafa Kemal’in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkı nelerdir? 

 

2.Yeni öğretim metotları uygulanmakta, okumayı ve yazmayı kolaylaştıracak araç gereçler kullanılmaktaydı. Pozitif bilimler dersleri verilmekteydi. 

3. Mustafa Kemal’in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarlar kimlerdir?

 

3.Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Celal Nuri, Voltaire,  J.J. Rousseau 

4. Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir? 

 

4.Çanakkale Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Kafkas Cephesi, Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı 

5. Mustafa Kemal’in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz? 

 

5.Mustafa Kemal birçok savaşta başkumandan olarak görev aldı. Ülkeyi ileriye götürmek için çalıştı.

6. Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız?

 

6. Sevr Antlaşması’ndaki maddelerin ileride nelere yol açacağını düşünüp bu antlaşmanın kabul edilmesini istememiştir. 

7. Mustafa Kemal’in ordu, siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir? 

 

7.Partiye katılmak isteyen subayların ordudan ayrılması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü ordu ve cemiyet bir olduğu sürece askeri alanda başarı sağlanamayacağı düşüncesindeydi.

8. Mustafa Kemal’in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul’daki siyasi durum hakkında bilgi veriniz?

 

8.Osmanlı Devleti’nin başkentiydi. 

 

9. Mustafa Kemal’in sizi etkileyen en önemli özelliğini nedenini belirterek yazınız?

9.Cevap size aittir. 

 

10. Mustafa Kemal’in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir? 

 

10.Küçüklüğünden beri askerliğe ilgi duyuyordu. Babasının ona verdiği öğüdü dikkate almıştır. Eğitim hayatında da okuduğu kitaplar ve devleti bulunduğu durumdan kurtarmak için düşünceleri eğitim hayatını etkilemişti.

 

B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız. 1. Kocacık 2. 31 Mart 3.milliyetçilik 4. Trablusgarp 5. ileri görüşlülüğü 6. Batıcılık ve Türkçülük 7.Vatan ve Hürriyet 8.İngiliz 9Albaylığa 10.Muş ve Bitlis C. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1.(Y)

2. (Y) 3.(D) 4. (Y) 5. (Y) 6. (Y) 7. (D) 8. (D) 9. (Y) 10. (D) Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 

1.B) Manastır Askerî İdadisi

2.C) Namık Kemal

3.A) Makedonya Cephesi

4.D) Subaylar siyasi örgütlere girmelidir 

5.C) II- III – IV – I 

6.B) Çanakkale Savaşı 7.E) I – II – III – IV 

11.sınıf inkılap tarihi yeni müfredat inkılap sayfa 19-20-21-22 

1) düyunu-umumiye idaresi ülkeden çok büyük paralar toplayarak devlet hazinesine büyük zarar vererek osmanlı ekonomisini çökertti 

2)

-istanbul (18 mart 1915)

-londra (26 nisan 1915)

-sykes-picot (26 nisan 1916)

-petrogat sözleşmesi (1916)

-mc mahon (nisan 1916)

-st.jean de maurience (21 nisan 1917

 

3)

-osmanlı devletinin 1.dünya savaşından yenik çıkması

-mondros ateşkes anlaşması uyarınca türk ordusunun terhis edilmesi

-işgalcilerin halka zulüm etmesi

-halkın milliyetçi bilince sahip olması

 

4)

-milli mücadelede en önemli cephe olan batı cephesine yakın olması

-ulaşım ve haberleşme imkanlarının fazla olması

-Anadolu’nun ortasında merkezi bir konumda bulunması

-iç kesimlerde olması nedeniyle güvenlikte olması

 

5)

"meclis hükümeti sistemi" kabul etmiştir. cumhuriyetin kurulmasına kadar hükümetin kurulması bu sisteme göre yapılacaktır .cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra kabile sistemine geçilmiştir.

 

6)

 

Sevr Antlaşması

1. Dünya Savaşı'nın galipleri 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanarak savaş sonrası barışı görüşmeye başlamışlardı. Yenilen devletlerle tek tek antlaşmalar yapıyorlardı. Osmanlı Devleti hariç diğer yenilen devletlerle barış yapılmıştı. Sadece Osmanlılarla gizli anlaşmaların uygulanmaması nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu imzalanmamıştı. Büyük devletler San Remo'da 18-26 Nisan 1920'de toplanarak Osmanlı ile yapılacak barışı görüşmeye başladılar. Toplantıya gözlemci olarak katılan Tevfik Paşa taslağın devlet tasfiyesi olduğunu belirtmişti. Bu ortamda İstanbul Hükümeti bir olağanüstü kurul toplayarak (Şura-y-ı Saltanat) bu barış taslağını kabul etti. Sevr'in kabul edilmesinde Yunanlıların doğu Trakya ve Batı Anadolu''da harekete geçmeleri de etkili olmuştur. Sonunda 10 Ağustos 1920'de anlaşma imzalanmıştır.

 

Sevr Antlaşmasının Belli Başlı Hükümleri:

1.Sınırlar

a. Trakya Sınırı: Çatalca hattının biraz ilerisinden geçiyordu.

b. Suriye Sınırı: Gaziantep, Bilecik, Urfa ve Mardin'in kuzeyinden geçiyor, bunun güneyi Suriye topraklarında kalıyordu.

c. Doğu Sınırı: Giresun, Erzincan, Muş, Bitlis, Van Gölü'nün doğusu Ermenilere bırakılıyordu.

d. Boğazlar Bölgesi: Burada askersiz bir bölge kurulacaktı. Bu bölgede askeri hareketlerde bulunmak yasaktı. Yaklaşık 20-25 km'lik saha bu bölgeye giriyordu.

2. Arabistan ve Irak toprakları İngilizlere bırakılıyordu.

3. İtilaf Devletleri Türkiye'de özel nüfuz bölgeleri kuruyorlardı.

4. Barış şartları itilaf devletlerinin istediği şekilde uygulanacaktı. Aksi bir hareket olursa İstanbul elimizden alınacaktı.

5. Mecburi askerlik kaldırılacak, jandarma subayları arasında %5 yabancı subay bulunacaktı.

6. Kapitülasyonlar yeniden yeni kurulan devletlerde dahil bütün devletlere verilecekti.

7. Devletlerin gelir kaynakları işgal devletlerinin işgal harcamaları ve savaş tazminatı için kullanılacaktı.

8. İsteyen Türk uyruğu herhangi bir devletin uyruğuna geçebilecek, böylece kapitülasyonlardan yararlanacak ve vergi ödemeyeceklerdi.

9. Boğazlar Komisyonu: Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya tarafından atanacak üyelerden bir komisyon kurulacaktı ve bu komisyona hiçbir Türk giremeyecekti. Özel bayrak ve bütçeye sahip olacaktı. Komisyon; boğazlardan geçiş; fenerlerin idare ve bakımı, kılavuzluk işleriyle uğraşacaktı.

Wilson İlkeleri

* Barış antlaşmaları açık olacak.

* Karasuları dışında, savaş ve barışta denizlerde mutlak serbesti bulunanak.

* Uluslararası bütün ekonomik engeller kaldırılacak ve eşitlik sağlanacak.

* Ülkelerin silahlanmayı bırakıp, yalnızca iç güvenlikleri seviyesine indirilmesi için karşılıklı garanti verilecek.

* Sömürgeler üzerindeki isteklerin serbestçe ve tam yansızlıkla incelenerek, bu bölgeler halkının çıkarların göz önünde tutularak sonuca bağlanması sağlanacak.

* İşgal edilmiş Rus Toprakları boşaltılacak ve Rusya'ya kendi gelişmesini sağlaması için her tür imkan verilecek.

* Belçika'nın egemenlik haklarına dokunulmaksızın, boşaltılıp yeniden kurulacak.

* İşgal edilen Fransız Topraklarının boşaltılıp, Almanya'nın 1871 yılında Alsas-Loren'i almakla yaptığı hatanın düzeltilmesi, yani bu toprakların tekrar Fransa'ya geri verilmesi ve barışın garanti altına alınması sağlanacak.

* İtalyan sınırları ulusal esaslara göre düzeltilecek.

* Romanya, Sırbistan, Karadağ Topraklarının boşaltılması- Sırbistan'a denizden serbest bir kapı verilmesi, Balkan Devletleri'nin ilişkilerinin ulusallık bakımından, tarihsel esaslara göre dostça düzenlenmesi, Balkan Devletleri'nin siyasal ve ekonomik bağımsızlıkları ve sınırlarının dokunulmazlığı için uluslararası garantiler verilmesi sağlanacak.

* Osmanlı İmparatorluğu'nda, Türkler'in oturdukları bölgelerin bağımsızlığının sağlanması; Türk egemenliği altında bulunan diğer uluslara da özerk bir gelişme için tam ve engelsiz bir fırsatın sağlanması; Boğazlar'ın uluslararası garanti altında bütün devletlerin ticaret gemilerine açılması sağlanacak.

* Denizden bir kapısı bulunan bağımsız bir Polonya kurulacak.

* Büyük ve küçük ulusların, siyasal bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin karşılıklı güvenliğinin garanti altına alınması amacı ile bir millet teşkilatı kurulacak.

11.Sınıf İnkılap Kitabı Cevapları Ölçme Değerlendirme Soruları Cevap Anahtarları 27-28

Ölçme Değerlendirme Soruları Cevap Anahtarları 27-28

Sayfa 27 A bölümü ;

1. Y

2. D

3. D

4. D

5. D

6. Y

B Bölümü ;

1.Çanakkale

2.Harp Akademisi

3.Yunanistan

4.Makedonya

5.Sofya

6.Kafkas 

 

C Bölümü ;

1.C

2.D

3.C

4.B

5.C

 

SAYFA:44-45

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1. Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na yanında katılmasını istemesinin nedenleri nelerdir? 

1.Cephelerin geniş alana yayılmasını sağlamak, Osmanlı halifesi sayesinde İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak, İngiliz sömürgelerine giden yolu kesmek, Ruslara yardım yapılmasını engellemek, Osmanlının Almanlar için iyi bir Pazar olması 

2.Mondros Ateşkes Anlaşması’ndaki hangi maddeler Osmanlı Devleti’nin işgalini kolaylaştırma amacıyla hazırlanmıştır? 

2. 7. ve 24. maddeler

3. Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacı nedir? 

3.Amacı barışın esaslarını görüşmekti.

4. İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur?

4.Türk halkı bu işgale karşı çıkmıştır. Reddi ilhak Cemiyeti maşatlık meydanında halkı toplayarak yapılan işgali protesto etmişlerdir. 

5. Milli Mücadele’yi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? 5.Azınlıkların taşkınlıklarına tepki olarak ortaya çıktı. Bölgeseldirler. Cemiyetlerin kuruluşunda Türklük duygusu etkili oldu. Cemiyetlerce basın yayın etkili biçimde kullanıldı, silahlı direniş örgütlendi.

6. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının nedenleri nelerdir?

6.M.Kemal 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geldi. Havza’da valilik ve kumandanlara gönderdiği telgrafla işgallerin protesto edilmesini istedi. Bu durumdan rahatsız olan İngilizler İstanbul hükümetine baskı yaparak M. Kemal’in İstanbul’a geri çağırttılar ama M. Kemal bu emri dinlemedi.

7. Amasya Görüşmeleri’nin Temsil Heyeti açısından önemi nedir? 

7.İstanbul hükümetinin bir üyesini M. Kemal’le görüşmeye göndermesi. Temsil heyetinin hukuken tanındığı anlamına gelmektedir. 

8. Temsil Heyeti’nin Ankara’yı merkez olarak seçmesinin sebepleri nelerdir? 8.Merkezi bir yer olması. Batı cephesine yakın olması. Demiryolu ulaşımının bulunması. Haberleşmenin olması. 

9. Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmaların sebepleri nelerdir?

9.İstanbul hükümeti milli bilinci bastırmak için fetvalar yayımlaması, halkı kışkırtması. İngilizlerin boğazlar ve Marmara’ya milli kuvvetleri yaklaştırmamaya çalışması. Bazı Kuvayi Milliye şeflerinin yanlış tutumları. Anadolu’nun bazı bölgelerindeki nüfuzlu kimselerin emir altına girmek istememesi. 

10. Sevr Antlaşması’na karşı Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri neler olmuştur? 

10.İstanbul hükümeti Sevr’i kabullenmiştir. M. Kemal antlaşmanın Türk topraklarını parçalayacak milli birlik ve beraberliği bozacak bir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştu. Türk milleti de antlaşmaya karşı çıkarak milli mücadeleye destek verdi. Antlaşmayı onaylayanlar vatan haini ilan edildi.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

1.Tercümanıahval

2.Osmanlı Mebusan Meclisi

3.Trablusgarp 

4.Felahıvatan

5.Anzavur

6.Amasya Genelgesi

7.BOŞ 

8.Hıyanetivataniye

9.Sırbistan

10.Wilson ilkeleri cemiyeti

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına”D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

1. (D) 2.(D) 3. (D 4.(Y) 5.(Y) 6.(D) 7. (Y) 8.(Y) 9.(D) 10.(D) 

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 

1. C) Osmanlı topraklarının azalması 

2. C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi 

3. D) Sömürge yolları üzerinde güçlü bir devlet istenmemesi

4. C) Türk halkının Mustafa Kemal’in mücadelesine değer verdiğinin 

6.D) İstanbul’un resmen işgali 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SAYFA:66-67

A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Milli Mücadele’de Doğu Cephesi’nde kimlere karşı niçin savaşılmıştır? Belirtiniz.

1.Ermeniler Doğu Anadolu’yu ele geçirmek için harekete geçtiler. Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve Nah civan’a saldırdılar. 

2.Milli Mücadele’de Güney Cephesi’nde işgallere karşı yapılan direnişin özellikleri nelerdir? Açıklayınız. 

2.Kuvay-ı Milliye karşısında başarılı olamayan Fransızlar daha TBMM açılmadan 11 şubat 1920’de Maraş’tan ve 10 nisan 1920’de Urfa’dan kovuldular.

3.Londra Konferansı’nın TBMM Hükümeti açısından önemi nedir? Açıklayınız. 3.İtilaf devletleri TBMM’yi hukuken tanıdılar.

4.Türk ordusu Sakarya’nın doğusuna neden çekilmiştir? Belirtiniz. 4.Yunanlıların savunma hatlarını kırmaya başlayıp ilerlemesinden dolayı. 

5.TBMM, Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini niçin vermiştir? Belirtiniz. 5.Yunanlıların ilerlemesi üzerine halkın ve ordunun morali bozuldu ve TBMM’de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istediler fakat bu fikir kabul edilmedi. Mecliste yapılan son tartışmalar üzerine M. Kemal’in ordunun başına geçmesi istendi. 

6.Tekalifimilliye Emirleri niçin çıkarılmıştır? Açıklayınız.

6.Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır. 

7.İstiklal Marşımızın anlam ve önemini açıklayınız? 

7.Türk milletinin yaşama azmiyle milli ve manevi duygularını en düzel şekilde ifade eden marştır. Türk milletinin bağımsızlığının sembolüdür.

8.Sakarya Zaferi’nden sonra İtilaf Devletlerinin politikalarında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız. 

8.Sakarya Savaşı’ndan sonra itilaflar Türk ordusunu geçemeyeceklerini anlayınca geri çekilmeye başlamışlardır ve daha sonra boşaltmışlardır. 

9.Büyük Taarruz’dan önce ne gibi hazırlıklar yapılmıştır? Belirtiniz. 

9.Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanarak halktan yardım toplandı. 

10.Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın önemi nedir? Açıklayınız. 

10.Askeri zaferimizi tamamlayan siyasi ve diplomatik bir zaferdir. Doğu Trakya ve boğazlar savaş yapılmadan alındı.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız. 

1. Gümrü

2 Dörtyol’da 

3. II. İnönü savaşı sonrası İsmet Paşa’ya

4. İtalyanlara 

5.TBMM Sakarya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal’e gazi ve mareşal 

6. İstiklal mahkemeleri 

7. Kars 

8. TBMM’ye 

10. İngiltere hükümeti 

C. Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise ”D” yanlış ise “Y” yazınız. 1.(D) 2.(D) 3(D) 4.(D) 5.(Y) 6.(D) 7.(D) 8.(Y) 9.(D) 10.(D) 

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1.D)Padişahın yetkilerini genişletmek 

2.B)İki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak 

3.A)Düzenli orduyu oluşturmak

4.B)Yunanlılara karşı Sakarya Zaferi’nin kazanılması

5.D)Tekalıfi milliye Emirleri çıkarıldı 

6.E)Brest- Litowks Antlaşması 

7.A)Tekalifi milliye Emirlerini çıkarması 

8.C)II. İnönü Savaşı

11.sınıf inkılap tarihi kitabı cevapları Sayfa 34 -147

1- meşrutiyet yönetimine geçmek ve Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek

2- 93 harbi sonucunda yeniden ilan ettirmek için harekete geçmişlerdir

3- İtalya Trablusgarp'a yönelmiştir. Rusya da kışkırtmalara devam etmiştir

4- hareket ordusu 31 Mart ayaklanması bastırmak amacıyla kurulmuştur. Ordunun kumandanı Mahmut şevket paşadır. Kurmay başkanı Mustafa kemaldir

5- İtalyanın sömürge arayışı, Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması. Trablusgarp’ın yer altı kaynakları bakımından zengin olması. Osmanlı devletinin güçsüz olması

6- güçlü bir donanma yoktu. mısır ingilizler tarafından işgal altında olduğundan karadan da yardım gönderilemedi

7- on iki adaya asker çıkardılar ve çanakkale boğazını topa tuttular

8- uşi antlaşması yapıldı. trablusgarp ve bingazi italyaya bırakıldı. on iki ada geçici olarak italyaya bırakıldı

9- 1. balkan savaşının nedenleri: rusyanın kışkırtmaları, rusyanın panislavizm politikası, fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı

2. balkan savaşının nedeni: osmanlıdan aldıkları torakları paylaşamamaları

osmanlı devletine karşı bulgaristan, sırbistan, yunanistan, karadağ arasında yapılmıştır.

10- bozcaada ve gökçeada hariç tüm ege adaları, makedonya, batı trakya, arnavutluk

11- almanya ve ingilterenin sömürge kavgası, rusyanın panislavizm politikası, fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı, avusturya-macaristan veliahtının saraybosnada bir sırp tarafından öldürülmesi

12- çünkü osmanlı devleti savaşa girerse sömürge yolları tehlikeye girecek

13- rus kuvvetlerinin bir kısmını açılacak kafkas cephesine gönderilmesini sağlamak ve bu sayede almanyanın savaş yükünü azaltmak

14- ingiltere ve fransanın rusyaya yardım etmek istemesi, balkan devletlerinin yanında savaşmak ve boğazları korumak

15- 1. dünya savaşı uzamıştır, boğazlar ele geçirilememiş ve rusyaya yardım edilememiştir, tarihin en büyük savunma savaşı kazanılmıştır

16- ingizlizlerin; daha kuzeye çıkarak ruslarla birleşmek ve türk kuvvetlerinin iran üzerinden hindistanı tehdit etmesini önlemek istemesi

ingilizlerin abadan petrollerini korumak istemesi

 

11.sınıf tarih kitabı sayfa 147 cevapları

1)Kuva'yi milliye=milli kuvvetler demektir. ilk direniş güney cep. Hatay Dörtyol’dur.

2)15 mayıs 1919 da yunan ordusunun İzmir’i işgal etmesi üzerine açılmıştır.

3)kurtuluş sav. amaç, yöntem ve gerekçesini belirlemiştir.

4)mebuslar mec. toplanma kararı alınmıştır ve İstanbul hük. temsil heyetinin varlığını kabul etmiştir.

5)29 Temmuz 1919 da toplanmıştır. amaç: ermenilere karşı mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirlemek.

6)*ulusal bir kongre olması

*manda ve himaye kesinlikle reddedildi

*cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa-ı hukuk cem. olarak toplandı.

*temsil heyetinin tüm yurdu yönetme kararı alındı

7)

8)Ankara’ya gelme nedenleri;

*batı cep. gelişmeleri yakından takip etmek

*mebusan mec.çaışmalarını yakından takip etmek

*ankara halkına destek vermek

9)misakı milli kararlarının ilan edilmesiyle emelleri suya düşen itilaf dev. istanbul hük. baskı yapmışlardır.20 mart 1920 mebusan mec. bastılar

10)özelliği; yasama, yürütme, yargıyı bünyesinde toplamıştır.

dayandığı temel ilke;milli egemenlik

11)*egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

*yürütme ve kanun yapma TBMM ye aittir

12)*Anadolu da başlayan milli müc.ve liderlerini karalamak

*MK ve arkadaşlarını ortadan kaldırmak

*milli mücadeleyi başsız bırakmak

13)kuva'yı inzibatiye=düzen sağlayan kuvvetler demektir. ingilizlerin desteği ile istanbul hükümetince geyve dolaylarında kurulmuştur.

14)

15)TBMM kurulmasına ve ayaklanmaların bastırılmasına yardım etmiştir.

16)düzenli orduya katılmak istememesi

17)*kuvayı milliyenin yetersiz olması

*kuvayı milliyenin emirlere uymaması

*halktan zorla eşya almaları

18)TBMM nin iç güvenliğini sağlamak ve etkinliğini sürdürebilmesi için; hıyaneti vataniye kanunlar

mili müc. çağrıldıkları halde gelmeyen ya da ordudan silahları ile kaçan askerler için; istiklal mahkemeleri

19)

20)rusya

21)*boğazlar komisyonu

*doğuda ermenistan ve kürdistan dev. kurmak

*Osm. dev. sömürge haline getirmek

22)TBMM nin tepkisi çok büyük olmuştur. bu ant. imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.

23)Ermenistan misakı milliyi tanıdı ve gümrü ant imzalandı

24)*TBMM nin ilk kez adı Türkiye olarak geçmiştir

*TBMM tanınmıştır (Ermenistan tarafından)

*TBMM nin bağımsız bir dev imzaladığı ilk ant.

25)*işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmak

*TBMM nin tanınmasını sağlamak

*misaki milliyi tanıtmak ve kabul ettirmek

*TBMM nin gerçek temsilcisi old. göstermek

26)*Sovyet Rusya ile 16 mart 1921 de imzalandı.

*Rusya TBMM yi tanıdı

27)

28)12 mart 1921 Mehmet Akif Ersoy

29)Mudanya ateşkes ant sonra barış konferansını hazırlıkları yapıldığı sırada kaldırıldı.

*kurtuluş sav. TBMM kazandı ama ist. hük çağırıldı

*saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına bağdaşmaması

*ist. hük. ve padişahın, kurtuluş sav. ulusal mücadeleye karşı olmaları saltanatı kaldırmaya neden olmuştur.

30)*yeni Türk dev. uluslararası alanda tanındı

*Sevr ant yerine Lozan ant yürürlüğe girdi.

2013 2014 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları” üzerine 10 düşünce

  1. Seher

    bazı soruların cevapları yanlış mesela 16. sayfadaki doğru yanlış sorularından 1.si ‘D’ olmalı 44. sayfada da 1. boşluk doldurma sorusu iradei milliye olmalı :S

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


× 1 = 6

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>